Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISSER ZEILSPORT


Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten als-mede tot het verrichten van diensten en werkzaam-heden van welke aard dan ook, van en met Visser Zeilsport, kantoorhoudende te

(8194 LL) Veessen, gemeente Heerde, aan de Veesser Enkweg 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08058042.

1.2 Een overeenkomst met Visser Zeilsport komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk is bevestigd door Visser Zeilsport. Eveneens wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het moment dat door Visser Zeilsport daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

1.3 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij (hierna: de Klant) slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Visser Zeilsport zijn aanvaard.

1.4 Alle offertes van Visser Zeilsport zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5 Indien tot de offertes ontwerpen, maatopgaven, teke-ningen en dergelijke behoren, blijven deze eigendom van Visser Zeilsport, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, en moeten deze op eerste verzoek van Visser Zeilsport aan hem worden teruggegeven.

 

Artikel 2. PRIJZEN

2.1 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale lasten, premies, belastingen en/of andere kos-tensoorten en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien één of ander nadien mocht worden verhoogd, is Visser Zeilsport gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de Klant een consument betreft in de zin van artikel 6:236 e.v. van het Burgerlijk Wetboek heeft deze, ingeval de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, het recht om naar aanleiding van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

2.2 Meer- en minderwerk zullen worden verrekend en be-taald binnen veertien (14) dagen na indiening van de daarop betrekking hebbende factuur en/of creditnota. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: ingeval van een wijziging in het werk en/of de voorwaarden van de uitvoering van het werk en/of ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. Verrekening van meerwerk vindt daarnaast plaats ingeval van kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Visser Zeilsport.

 

Artikel 3. LEVERING EN LEVERTIJD

3.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd. De overeengekomen levertijden zijn niet fataal. Zij gaan in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Visser Zeilsport en – indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen – vóór de aanvang van de werk-zaamheden de betaling van (een gedeelte van) de aanneemsom is verricht.

3.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de werken door Visser Zeilsport kunnen worden uitgevoerd dezelfde blijven als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de benodigde materialen tijdig worden geleverd. In-dien vertraging ontstaat doordat vorenbedoelde om-standigheden zijn gewijzigd of de benodigde materia-len, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan Visser Zeilsport zijn geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

3.3 Vertraagde oplevering kan voor de Klant geen reden zijn de overname van het geleverde te weigeren.

3.4 Ontbinding van de overeenkomst op grond van over-schrijding van de leveringstermijn zal eerst dan mogelijk zijn indien deze de redelijke grenzen heeft overschreden en Visser Zeilsport daarvoor door de Klant door middel van een aangetekend schrijven in gebreke is gesteld.

3.5 Indien de Klant, na het sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst, wijzigingen van welke aard dan ook wenst, moet hij dit uitdrukkelijk en schriftelijk met Visser Zeilsport overeenkomen. Eventuele hogere kosten die deze veranderingen met zich meebrengen worden de Klant extra in rekening gebracht. Tevens wordt voor de aan te brengen wijzigingen een levertijd overeengekomen indien deze naar verwachting van Visser Zeilsport de oorspronkelijke levertijd zal doen overschrijden.

3.6 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van, en is verantwoordelijk voor, de gegevens die hij Visser Zeilsport verstrekt.

 

Artikel 4. BETALING

4.1 Betaling dient uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Visser Zeilsport is gerechtigd om, indien de Klant geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden en/of leveringen op te schorten.

4.3 Te allen tijde is Visser Zeilsport gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de Klant om de verlangde zekerheid te stellen geeft Visser Zeilsport het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht tot vergoeding van kosten en schade.

4.4 Het recht van de Klant om zijn eventuele vorderingen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISSER ZEILSPORT

op Visser Zeilsport op te schorten en/of te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5 De gehele aanneemsom of koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de Klant failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, er executoriaal beslag op zijn zaken en/of vorderingen wordt gelegd, hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ont-bonden.

4.6 Wanneer de betaling niet overeenkomstig artikel 4.1 heeft plaats gevonden, is Visser Zeilsport gerechtigd, na het verstrijken van de bedoelde termijn, aan de Klant een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke (handels-)rente.

4.7 Voorts is Visser Zeilsport gerechtigd naast de hoofdsom en de rente, van de Klant te vorderen alle daad-werkelijk door hem gemaakte buitengerechtelijke kosten die door de niet-tijdige betaling van de Klant zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer Visser Zeilsport voor de invordering zich van de hulp van een derde heeft verzekerd. Indien Visser Zeilsport het faillissement van de Klant aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

 

Artikel 5. GARANTIE

5.1 Visser Zeilsport garandeert een zodanige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, dat aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid wordt voldaan.

5.2 Garantie voor verkochte of anderszins geleverde zaken wordt slechts verstrekt voor zover die door de fabriek van herkomst ter zake van het geleverde is gegeven.

5.3 Ter zake van het geleverde worden de gangbare toleranties in achtgenomen.

5.4 De garantie geldt slechts indien de Klant aan zijn verplichtingen jegens Visser Zeilsport – zowel financieel als anderszins – heeft voldaan.

 

Artikel 6. OVERMACHT

6.1 Visser Zeilsport is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien Visser Zeilsport zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van oorzaken die buiten zijn schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, overeenkomst, een door hem gegeven garantie of in het verkeer geldende opvattingen aan hem kan worden toegerekend.

6.2 Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is indien deze situatie maximaal vijfenveertig (45) aaneengesloten kalenderdagen duurt, worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de overeenkomst welke door de situatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort. Bij een toestand van blijvende overmacht, treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover deze door de overmacht is getroffen, te ontbinden bij enkele schrif-telijke verklaring.

 

Artikel 7. RECLAMES

7.1 De Klant dient de geleverde zaken en uitgevoerde prestatie van Visser Zeilsport zorgvuldig en tijdig te controleren. Klachten, die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde zaken en/of uitgevoerde werken, dienen door de Klant bin-nen acht (8) dagen na levering of binnen acht (8) dagen na factuurdatum indien de zaken niet aan de Klant rechtstreeks (konden) worden geleverd, aan Visser Zeilsport ter kennis te worden gebracht bij aangetekend schrijven, inhoudende een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht, met overlegging van de factuur. Gebreken die ten tijde van de levering niet waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de Klant binnen acht (8) dagen na het aan het licht treden daarvan, aan Visser Zeilsport ter kennis worden ge-bracht, op de wijze als hiervoor beschreven.

7.2 Vorderingsrechten jegens Visser Zeilsport ten aanzien van gebreken in de geleverde zaken en/of uitgevoerde werken vervallen indien: (a) de gebreken niet binnen de daarvoor gestelde termijn en/of niet op de hiervoor aangegeven wijze aan Visser Zeilsport ter kennis zijn gebracht; (b) Visser Zeilsport niet in de gelegenheid wordt gesteld tot onderzoek van de gegrondheid van de klacht; (c) de Klant de geleverde zaken en/of uitgevoerde werken op onoordeelkundige wijze heeft toe-gepast, in gebruik heeft genomen of heeft behandeld, zulks ter beoordeling van Visser Zeilsport; (d) de betrokken zaken na kennisgeving van de klacht, alsnog worden toegepast of in gebruik worden genomen als ware zij zonder gebreken.

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De Klant kan garantieverplichtingen ter zake van door Visser Zeilsport geleverde zaken en/of diensten jegens hem alleen doen gelden, indien deze niet door derden op zich zijn genomen. Zijn aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. Voorts vervalt voor Visser Zeilsport de garantieverplichting alsmede de aan-sprakelijk voor schade aan de geleverde zaken en/of uitgevoerde werken indien wijzigingen door derden – niet in opdracht van Visser Zeilsport – worden aangebracht of de geleverde zaken dan wel uitgevoerde werken op onoordeelkundige wijze zijn toegepast, in gebruik zijn genomen of zijn behandeld.

8.2` Visser Zeilsport is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Visser Zeilsport, met dien verstande dat (i) niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, zoals bedrijfsstoring, stil-standschade en winstderving en (ii) alleen die schade ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISSER ZEILSPORT wordt vergoed, waartegen Visser Zeilsport verzekerd is.

8.3 De Klant zal Visser Zeilsport kosten en schade vergoeden, die voor hem het gevolg zijn van enige tekort-koming van de Klant in de nakoming van zijn verplichtingen. Voorts zal de Klant alle schaden vergoeden die door hem en/of door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt.

8.4 Ingeval van een reclame van de Klant, waarbij de klacht door Visser Zeilsport gegrond is verklaard en hij tevens aansprakelijk is als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is Visser Zeilsport uitsluitend gehouden tot – zulks te zijner keuze: (a) het kosteloos herstellen van de gebreken; (b) het leveren en/of aanbrengen van vervangende zaken en/of onderdelen, na terug-ontvangst van de gebrekkige zaken en/of onderdelen; (c) pro rata terugbetaling van de betaalde aanneem- en/of koopsom of creditering van de reeds verzonden factuur, met ontbinding van de overeenkomst; (d) een in overleg met de Klant te betalen schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.

8.5 De Klant is niet gerechtigd tot het terugzenden van ge-leverde zaken op grond van een ongegronde reclame. Kosten van terugzending hiervan zijn voor rekening van de Klant. Visser Zeilsport is alsdan bevoegd de zaken voor rekening en risico van de Klant, eventueel onder een derde, op te slaan.

8.6 Alle maten en gegevens worden aangeleverd door opdrachtgever. Visserzeilsport bepaalt/berekent geen enkele maat, materiaalsterkte of ontwerp, de klant of een door deze in te schakelen deskundige bepaalt/berekent deze zaken. Visser Zeilsport produceert het rondhout volgens door de klant of de door deze ingeschakelde deskundige. De klant bepaalt het gebruiksdoel van het rondhout en is zich bewust van de strekte ervan in relatie hiertoe.

 

Artikel 9. OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1 Visser Zeilsport heeft de bevoegdheid zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, indien en zodra de Klant niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens hem alsmede ingeval van surseance van betaling of faillissement van de Klant, beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen en/of goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst en/of stil-legging c.q. liquidatie van diens onderneming.

 

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID

10.1 Bij levering van zaken wordt de Klant slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Visser Zeilsport geleverde zaken. Visser Zeilsport blijft eigenaar van de geleverde zaken, zolang de Klant zijn vorderingen ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft betaald. Hij blijft tevens eigenaar van de geleverde zaken zolang de Klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang hij vorderingen wegens tekortschieten in zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

10.2 De Klant is, zolang hij de in het eerste lid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door Visser Zeilsport geleverde zaken te verpanden. Hij verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van Visser Zeilsport, te zullen verklaren dat hij niet tot het ves-tigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de Klant zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval de Klant zich aan verduistering zou schuldig maken.

10.3 Ingeval de Klant enige verplichting uit de over-eenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Visser Zeilsport niet nakomt, is deze gerechtigd de zaken terug te nemen. De Klant machtigt hierbij Visser Zeilsport in voorkomende geval-len de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

10.4 De Klant is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet-betaalde zaken te verzekeren en op eerste verzoek van Visser Zeilsport deze verzekering aan te tonen.

10.5 Wanneer de Klant aan al zijn verplichtingen jegens Visser Zeilsport heeft voldaan en de eigendom van het geleverde op de Klant is overgegaan, behoudt Visser Zeilsport te allen tijde het recht om, zonder vooraf-gaande toestemming van de Klant, beeldmateriaal van het geleverde voor commerciële en informatieve doeleinden te gebruiken.

 

Artikel 11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan uit hoof-de van de overeenkomst zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

 

 


Uitreksel Kamer van Koophandel


Uitreksel KvK Visser Zeilsport

 

 


Snel contact

  


Contactgegevens
Mastenmaker.nl
Gert Visser
Werkplaats:
Kavelweg 12 8181 SX Heerde
tel. 06-81561188

info@visserzeilsport.nl

Projekte / NeuigkeitenNieuwe mast voor Vollenhovense Bol

Reparatie mast Hanseat

Nieuwe mast voor een Linssen Vlet

Nieuwe mast voor Hasselter Aak

Victoire 28 voorzien van andere mast

Siermast voor Gillissen Vlet 970

Nieuwe mast voor de Cornish Crabber

Laternenmast für Schlepper

Klassieke zeilboot van geheel nieuw tuig voorzien

Mast voor Sint Jansklooster